مدیر گروه

 

 

 

دکتر امیر معین تقوی

استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moeentaghavia[at]mums.ac.i