مدیر گروه

مدیر گروه پریودانتیکس : دکتر سید کاظم فاطمی

 

پست الکترونیک: fatemik[at]mums.ac.ir

شماره تماس : 38829501 051 داخلی 103