مدیران گروه از ابتدا تا کنون

مدیران گروه از ابتدا تا کنون:

  • آقای دکتر جراح نژاد
  • آقای دکتر آقاسی زاده
  • آقای دکتر تمیزی
  • آقای دکتر رحمانی
  • آقای دکتر طاهری
  • آقای دکتر نجفی
  • آقای دکتر فاطمی
  • آقای دکتر قنبری
  • آقاي دکتر عرب