اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه پریودانتیکس
 
 
  دکتر حمیدرضا عرب

دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :arabhr[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر حبیب الله قنبری

دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ghanbarih[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 

دکتر امیر معین تقوی

استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moeentaghavia[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

CV

دکتر مهرداد رادور

استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :radvarm[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر مجیدرضا مختاری

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :mokhtarimr[at]mums.ac.ir

دکتر ناصر سرگلزایی

دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :fatemik[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر علی فروزانفر

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :forouzanfara[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر سید کاظم فاطمی

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :fatemik[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر سیدعلی بنی هاشم راد

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :banihashema[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

cv