اعضای هیات علمی

 
 
    دکتر حمیدرضا عرب

دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :arabhr[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر حبیب الله قنبری

دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ghanbarih[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

   


دکتر امیر معین تقوی

استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :moeentaghavia[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشیدکتر مهرداد رادور

استاد گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :radvarm[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
    دکتر مجیدرضا مختاری

 استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :mokhtarimr[at]mums.ac.ir

دکتر ناصر سرگلزایی

دانشیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :fatemik[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
   


        دکتر علی فروزانفر

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :forouzanfara[at]mums.ac.ir

       لینک سوابق آموزشی و پژوهشی


دکتر سید کاظم فاطمی

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :fatemik[at]mums.ac.ir

   لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
   


       دکتر سیدعلی بنی هاشم راد

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :banihashema[at]mums.ac.ir

   لینک سوابق آموزشی و پژوهشی