معاون گروه

  دکتر مجیدرضا مختاری

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :mokhtarimr[at]mums.ac.ir