معاون گروه


   دکتر علی فروزانفر

استادیار گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :forouzanfara[at]mums.ac.ir