سرپرستان تخصصی

سرپرستان تخصصی گروه از ابتدا تا کنون:

  • آقای دکتر تمیزی
  • آقای دکتر رحمانی
  • آقای دکتر رادور
  • آقای دکتر عرب
  • آقاي دکتر رادور