افتخارات و دستاوردها

دستاوردها:

برگزیدگان جشنواره علوم پزشکی رازی توسط:

دکتر مهرداد رادور

دکتر امیر معین تقوی

رتبه ها

کسب رتبه بورد تخصصی توسط:

دکتر مجیدرضا مختاری